Voorwaarden

Hosting voorwaarden

De klant wenst gebruik te maken van de hosting faciliteiten van emalo service BV.

1 Hosting
emalo Service BV ( heeft de faciliteiten om de hosting van emalo software en databases voor de cliënt te verzorgen. De hosting vindt plaats bij betrouwbare firma’s, welke bekend zijn met de emalo software. De cliënt kan echter ook kiezen voor een oplossing in eigen beheer of een ander hosting bedrijf.

1.1 Beschikbaarheid
Shared Hosting van emalo Service BV is een service ontwikkeld voor bedrijven, die hoge eisen stellen aan bedrijfs- kritische internettoepassingen, maar niet belast willen worden met de hoge kosten van systeembeheer en een eigen infrastructuur. Met Shared Hosting krijgt de cliënt de beschikking over een virtual webserver gehost in een door emalo Service BV geselecteerd data center. De Shared Hosting service wordt geleverd vanuit een beveiligde omgeving, met een redundante internetverbinding via glasvezel en gegarandeerde stroomvoorziening, voorzien van een no-breakinstallatie. De dienst omvat tevens beheer en beveiliging van het hosting platform alsmede de monitoring van netwerkactiviteiten en de server status.

1.2 Onderhoud
Noodzakelijke werkzaamheden, die niet-beschikbaarheid van diensten met zich mee kunnen brengen, worden bij voorkeur uitgevoerd buiten kantooruren. Werkzaamheden binnen het onderhoudsschema worden door emalo Service BV minimaal 24 uur voor aanvang gemeld per e-mail. In deze melding staat een omschrijving van de werkzaamheden, duur, doelgroep en een reële inschatting van de effecten op de aangeboden diensten. Spoedeisende werkzaamheden binnen kantooruren worden indien mogelijk 48 uur van te voren telefonisch gemeld. Zeer kritieke ingrepen, die geen uitstel verdragen worden zo snel mogelijk door emalo Service BV uitgevoerd en een beschrijving van het incident wordt per mail aan de cliënt gestuurd zodra er genoeg informatie voorhanden is.

1.3 Back-up
Het back-up systeem maakt continue incrementele back-ups van alle files en databases. Hierdoor is het mogelijk om het systeem terug te brengen naar een willekeurige eerdere situatie. Wekelijks wordt tevens een complete back-up verstuurd naar een externe locatie. In het geval van een hardware crash en de diskdrives niet meer te gebruiken zijn, zal de meest recente back-up worden teruggeplaatst (n.v.t. bij Neverfail). Een andere gehele of gedeeltelijke restore kan te allen tijde worden aangevraagd middels een supportaanvraag.

1.4 Beschikbaarheid
Behoudens overmacht situaties kan een gemiddelde uptime van 99,8% verwacht worden.

go to top

emalo software Eindgebruikersovereenkomst

Deze emalo Eindgebruikersovereenkomst (‘Overeenkomst’) is van toepassing op het gebruiksrecht (‘Licentie’) voor emalo software, welke bedrijfssoftware als dienst door een partner (bijvoorbeeld emalo service BV) van emalo ter beschikking wordt gesteld aan u, Afnemer. Door het accepteren van deze Overeenkomst door het op een vakje te klikken waaruit volgt dat u akkoord gaat, gaat u akkoord met deze Overeenkomst. Wanneer u deze Overeenkomst namens een bedrijf, instelling of overheidsorganisatie, verklaart u dat u bevoegd bent om deze entiteit aan deze Overeenkomst te binden. Bij gebreke van deze bevoegdheid, of in de omstandigheid dat u niet akkoord gaat met deze Overeenkomst, moet u deze Overeenkomst niet accepteren en mag u emalo software niet gebruiken. Deze Overeenkomst is van kracht tussen u en emalo cloud BV vanaf de datum waarop u deze Overeenkomst accepteert. Deze Overeenkomst is van toepassing op emalo START en emalo GO en niet voor emalo PROJECT.

Artikel 1. Definities
Voor de toepassing van deze Overeenkomst wordt verstaan onder:
a. emalo software betekent de bedrijfssoftware in computerleesbare vorm (objectcode).
b. Standaarddocumentatie emalo software betekent de beschrijving van functionaliteit en gebruiksmogelijkheden van emalo software.
c. Licentie betekent het niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruiksrecht op emalo software voor de duur van deze Overeenkomst, dat emalo cloud BV aan Afnemer verleent ten behoeve van het personeel van Afnemer.
d. Licentiesleutel betekent de technische code die Afnemers autoriseert voor het gebruik van emalo software.
e. Afnemer betekent u als afnemer van emalo software ten behoeve van het eigen, intern gebruik van de bedrijfssoftware door uw werknemers.
f. Software-als-Dienst betekent een bepaald leveringsmodel voor emalo software op afstand via Internet aan Afnemers, waarbij de bedrijfssoftware niet op computersystemen bij de Afnemer draait, maar bij derde. Dat kan een partner (bijvoorbeeld emalo service BV) van emalo cloud BV zijn, die tevens voor feitelijke terbeschikkingstelling van emalo software via Internet zorgt. Hierbij is sprake van een immateriële openbaarmaking in de zin van de Auteurswet. De Afnemer ontvangt geen stoffelijk exemplaar van emalo software.
g. Onderhoud betekent correctief onderhoud (foutherstel) en adaptief onderhoud (aanpassingen als gevolg van wetswijzigingen) op emalo software door een partner van emalo, met inbegrip van het tijdens kantooruren verlenen van ondersteuning bij het gebruik van emalo software aan Afnemers door een partner van emalo cloud BV via een helpdesk.
h. Overeenkomst betekent deze voorwaarden voor het gebruik van emalo software.

Artikel 2. Licentie
a. emalo cloud BV verleent aan Afnemer een Licentie voor eigen, intern gebruik ten behoeve van de werknemers van Afnemer op emalo software volgens het ‘concurrent use-model’, waarbij tegen betaling een bepaald aantal werknemers op naam (‘named users’) tegelijkertijd per afzonderlijke database met de bedrijfssoftware mogen werken.
b. De auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot emalo software blijven te allen tijde bij emalo cloud BV berusten, dan wel bij haar licentiegevers.
c. emalo cloud BV is gerechtigd periodiek de licentievergoeding aan te passen, volgens de inflatie-index van het CBS.
d. emalo cloud BV is gerechtigd de portfolio van de bedrijfssoftware emalo software te wijzigen.
e. emalo cloud BV is gerechtigd technische voorzieningen te treffen om illegaal gebruik en andere vormen van misbruik van de emalo software tegen te gaan, mede door de toepassing van een Licentiesleutel, welke het draaien van emalo software mogelijk maakt.

Artikel 3. Garantie
a. emalo software is niet foutloos en kan niet zonder onderbreking werken.
b. emalo cloud BV garandeert gedurende een periode van drie maanden na aanschaf van de Licentie door Afnemer dat emalo software werkt volgens de gepubliceerde specificaties van emalo cloud BV tot honderd (100) gelijktijdige individuele gebruikers per database van Afnemer.
c. Garantiewerkzaamheden worden uitgevoerd door een partner (bijvoorbeeld emalo service BV) van emalo.
d. Voor zover van toepassing, emalo cloud BV sluit de omstandigheid uit dat de levering van een Licentie voor emalo software voldoet aan de overeenkomst, zoals bedoeld in Artikel 7:17 BW (conformiteit).

Artikel 4. Verantwoordelijkheden van Afnemer
Afnemer is verantwoordelijk voor de naleving van deze Overeenkomst door de werknemers van Afnemer en zal emalo software niet beschikbaar stellen aan anderen dan eigen werknemers en emalo software uitsluitend voor eigen, intern gebruik bij Afnemer gebruiken.

Artikel 5. Beperking van aansprakelijkheid
a. Onverminderd het bepaalde in Artikel 3, sluit emalo cloud BV iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, directe en indirecte schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het niet of niet behoorlijk nakomen van deze Overeenkomst, met uitzondering van aansprakelijkheid voor directe schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van emalo.
b. emalo cloud BV is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van door of ten behoeve van een partner aangebrachte wijzigingen of aanvullingen van emalo software.
c. Voor zover in rechte komt vast te staan dat op emalo cloud BV enige aansprakelijkheid rust uit hoofde van deze Overeenkomst of anderszins, zal emalo cloud BV nimmer aansprakelijk zijn voor een bedrag hoger dan de waarde van de programmatuur die direct of indirect schade heeft berokkend, welke waarde zal worden vastgesteld aan de hand van de op de betrokken emalo software betrekking hebbende factuur, met dien verstande dat emalo cloud BV – ingeval de schade noch direct, noch indirect emalo software betreft – uitsluitend aansprakelijk zal zijn voor directe schade veroorzaakt door de bedrijfssoftware, met dien verstande dat de totale aansprakelijkheid van emalo cloud BV ter zake nimmer meer zal bedragen dan een maximumbedrag ad EURO 5.000,00 exclusief 21% BTW per schadegeval of samenhangende reeks van gevallen.
d. Schadeclaims ten gevolge van het voorgaande dienen binnen een (1) maand na het ontstaan van de schade bij emalo cloud BV schriftelijk te zijn gemeld, op straffe van verval van iedere aanspraak op schadevergoeding.
e. Afnemer vrijwaart Leverancier voor alle eventuele, hieraan gerelateerde aanspraken van derden.
f. De bepalingen van Artikel 5 zullen van kracht blijven na afloop of beëindiging van deze Overeenkomst.

Artikel 6. Vrijwaring
a. emalo software zal verweer voeren inzake elke tegen Afnemer ingestelde actie voor zover deze is gegrond op de bewering dat emalo software inbreuk maakt op een geldend octrooi- of auteursrecht, en zal de daaruit voortvloeiende gerechtelijke kosten en de door de rechter bij onherroepelijk uitspraak toegewezen schadevergoeding betalen, onder voorwaarde dat Afnemer emalo-software onverwijld in kennis stelt van de vorderingen, en de behandeling van de zaak, inclusief onderhandelingen over het treffen van een schikking, uitsluitend overlaat aan emalo software.
b. Afgezien van het hiervoor in dit Artikel genoemde vrijwaring, heeft emalo software geen enkele verplichting en/of aansprakelijkheid ten opzichte van Afnemer met betrekking tot inbreuk op octrooi- of auteursrechten.
c. In geval van inbreuk door derden op enige rechten van intellectuele of industriële eigendom van emalo- software zal emalo-software, geheel naar eigen oordeel, al dan niet in rechte ageren.

Artikel 7. Duur en beëindiging van de Overeenkomst
a. Deze Overeenkomst treedt in werking na acceptatie door Afnemer en wordt aangegaan voor een bepaalde tijd, te weten twaalf (12) maanden, en wordt na verloop van deze termijn stilzwijgend verlengd voor een termijn van twaalf (12) maanden, tenzij een van beide partijen schriftelijk, uiterlijk een (1) maand voor het verstrijken van de desbetreffende termijn, aan de andere partij te kennen geeft geen prijs te stellen op verlenging van deze Overeenkomst.
b. emalo software kan, naast de overige aan hem toegekende rechten, de Overeenkomst te allen tijde door schriftelijke opzegging door middel van een aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging, met onmiddellijke ingang, en zonder schadeplichtigheid jegens de Afnemer, en zonder rechterlijke tussenkomst beëindigen:
c. indien Afnemer niet in staat is te voldoen aan zijn opeisbare schulden;
d. indien door Afnemer of derden zijn faillissement wordt aangevraagd, of aan hem al dan niet voorlopige surséance van betaling wordt verleend.
e. indien Afnemer zijn bedrijf staakt of anderszins de regelmatige verkoop van een of meer producten beëindigt.
f. indien de licentieovereenkomst tussen emalo software en de auteursrechthebbende met betrekking tot emalo cloud BV eindigt, dan wel indien emalo cloud BV anderszins niet meer gerechtigd is de bedrijfssoftware in sublicentie te geven.
g. Ingeval dat Afnemer nalatig is aan (enige van) zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst te voldoen, en zulks niet heeft hersteld binnen tien (10) werkdagen na datum van het aangetekend schrijven van emalo, waarin Afnemer op de betreffende nalatigheid is gewezen.

Artikel 8. Slotbepalingen
a. De uit deze Overeenkomst voortvloeiende rechten en plichten kunnen door Afnemer niet aan derden worden overgedragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van emalo.
b. emalo cloud BV behoudt zich het recht voor de Overeenkomst te wijzigen door schriftelijke kennisgeving aan Afnemer, daarbij een termijn van 1 (één) maand in acht nemende.
c. Geen der Partijen zal aansprakelijk zijn voor verliezen of schade ter zake van vertraging in de nakoming of door niet-nakoming van zijn verplichtingen ingevolge deze Overeenkomst indien deze het gevolg zijn van overmacht. Van overmacht aan de zijde van emalo cloud BV is onder meer sprake in geval van weigering of annulering van noodzakelijke vergunningen of licenties. De andere partij dient onverwijld over een overmachtssituatie te worden ingelicht.
d. Al hetgeen tussen Partijen is overeengekomen vindt zijn schriftelijke weergave uitsluitend in deze Overeenkomst. Alle schriftelijke en mondelinge afspraken die tot op heden tussen partijen bestonden komen hiermee uitdrukkelijk te vervallen. Wijzigingen zijn slechts geldig indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.
e. Alle kennisgevingen en verzoeken die emalo cloud BV of Afnemer aan elkaar doen uitgaan, moeten schriftelijk geschieden door middel van aangetekend schrijven.
f. Indien enige bepaling in deze Overeenkomst naar het oordeel van de bevoegde rechter ongeldig of onuitvoerbaar is, zullen de overige bepalingen van deze Overeenkomst volledig van kracht blijven. Partijen zullen te goeder trouw onderhandelen en trachten tot overeenstemming te komen over een uitvoerbare alternatieve bepaling teneinde de bepaling die als ongeldig of onuitvoerbaar werd aangemerkt, te vervangen.
g. Deze Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Partijen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter in het Arrondissement Den Bosch.
h. Partijen hebben het recht in overeenstemming te besluiten tot een alternatieve wijze van geschillenbeslechting, waaronder minitrial, arbitrage en bindend advies.
i. Een geschil bestaat indien een der Partijen zulks schriftelijk aan de andere partij meldt. Geschillen zullen onmiddellijk na het ontstaan door werknemers en/of andere medewerkers van Partijen ter kennis van hun management worden gebracht.
j. In geval van een geschil over de interpretatie van de overeengekomen specificaties zullen Partijen hun geschil voor bindend advies voorleggen aan een onafhankelijke derde.
k. Voordat een der partijen een geschil aan de rechter ter beoordeling voorlegt, zullen partijen op top- managementniveau het gerezen geschil uitputtend door middel van probleem-oplossend-onderhandelen te goeder trouw trachten op te lossen.
l. Partijen zullen een tussen hen gerezen geschil als strikt vertrouwelijk beschouwen en hierover naar derden toe geen uitspraken doen.
m. Bovengenoemde bepalingen van dit Artikel 8 blijven ook na de beëindiging van deze Overeenkomst van kracht.

© 2014 emalo cloud BV, Nijmegen. Versie 7 februari 2013

go to top